GenEx presentation on RNA-days

22nd May

Listen to Dr. Mikael Kubista present GenEx on RNA-days in Gothenburg!